جشنواره برند محبوب
لینک‌های مفید
جشنواره فروش
جشنواره زمستانه سامسونگ

خریداران محترم برای مدت محدودی فرصت دارند تا با خرید تلویزیون های سامسونگ تا سقف 30 درصداز تخفیف برخوردارشوند.

خریداران از  ششم دی ماه فقط برای مدتی محدود فرصت خواهند داشت که با خرید تلو یزیون 85 اینچ، 78اینچ، 75 اینچ، 65 اینچ و 55 اینچ سامسونگ خود، در جشنواره "زمستانه سامسو نگ" شرکت نموده و بسته به مدل انتخابی تا سقف 30 درصد تخفیف در هنگام خرید دریافت نمایند.


منبع :سام سرویس
http://irantopbrands.org/