جشنواره برند محبوب
لینک‌های مفید
بانک دانش
مرجع برند
تصویر برند Brand Image
برداشت خالص مشتریان از برند می باشد. برای کاربران این تصویر بر اساس تجربه عملی آنها از بکارگیری محصول و میزان برآورده کردن انتظارات مشتریان بوده است. برای غیر مشتریان، این تصویر تقریباً به طور کامل مبتنی بر احساسات، طرزفکرها و اعتقادات ناآگاهانه می باشد.
مرجع برند
هویت (شخصیت) برند Brand Identity
تجلی بیرونی برند شامل نام و جنبه های بصری آن. هویت برند اساسی ترین ابزار تشخیص برند است و تمایز برند را از رقبایش مشخص می نماید.
مرجع برند
گسترش برند Brand Extension
استفاده از قدرت اهرمی ارزش های برند برای بردن برند به بازارها و بخش های بازار جدید.
مرجع برند
تجربه برند Brand Experience
ابزاری که به وسیله آن برند در ذهن ذینفعان شکل می گیرد. برخی از تجربیات قابل کنترل هستند مانند تبلیغات، وب سایت و غیره. برخی دیگر غیر قابل کنترل هستند همانند تفسیرهای ژورنالیستی و تبلیغات دهان به دهان. برندهای قوی از ترکیب تجربیات باثبات در هر دو حوزه ایجاد می شوند که یک تجربه کلی روشن و متمایز را شکل می دهند.
مرجع برند
شالوده (اساس) برند Brand Essence
قول و تعهد برند که در ساده ترین و کوتاه ترین لغات بیان می شود. برای مثال ولوو یعنی امنیت. قدرتمندترین شالوده های برند در نیاز بنیادی مشتریان ریشه دارند.
مرجع برند
قدرت برند Brand Equity
مجموع تمامی مشخصه های متمایز یک برند، از حوزه ذینفعان مرتبط، که منجر به تعهد شخصی و تقاضا برای برند می شود؛ این تفکرات و احساسات متمایز است که برند را ارزشمند می سازد.
مرجع برند
درآمد برند Brand Earnings
سهمی از درآمد کسب و کار دارنده برند است که می تواند تنها به برند نسبت داده شود.
مرجع برند
تعهد به برند Brand Commitment
درجه ای که یک مشتری احتمالاً به خرید یا استفاده مجدد از برند مشخصی تعهد دارد. سطح تعهد نشان دهنده درجه ای است که حق انتخاب برند از یک برند در قابل رقبایش محافظت می گردد.
مرجع برند
تداعی معانی برند Brand Associations
احساسات، نظرات و دانشی که مشتریان درباره برندها دارند. این تداعی معانی در نتیجه تجربیات ایجاد می شوند و باید سازگار با جایگاه سازی و بر مبنای تمایزات برند باشند.
مرجع برند
مرگ برندهای ایرانی .چرا و چگونه ؟
برندهای ایرانی در حالی که می توانستند هر کدام سفیر ایرانیان در اقصی نقاط دنیا باشند، به نوبت در صف «مرگ» قرار گرفته اند تا دیگر به جز نام و نشان و خاطره یی در آلبوم صنعت کشور و حتی دنیا چیز دیگری به یادگار نگذارند.
مبلمان وینر
ویچی